Lidmaatschap

Lid worden

Iedere inwoner van Bitgum, Bitgummole, Ingelum en omgeving, jong en oud kan lid worden van onze vereniging. Meer weten en/of lid worden?  Stuur dan een mail naar: ledenadministratie@deferbining.nl.

Contributie

Als (nieuw) lid van de vereniging betaalt u jaarlijks contributie die uitsluitend via automatische incasso wordt geïncasseerd. Nieuwe leden worden automatisch ingedeeld in categorie: Lid-D. De hoogte van de jaarlijkse contributie alsmede de hoogte van de ledenkorting vindt u op deze pagina. De contributie wordt ieder jaar door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Incasso van de contributie vindt gewoonlijk 1 keer per jaar in april plaats.

Ledenkorting

Ledenkorting is het bedrag dat wordt verrekend met de kosten van de uitvaart. De ledenkorting dekt niet de kosten van een uitvaart. Als je zelf geen spaarpotje hebt, is een aanvullende verzekering die geld uitkeert bij overlijden het overwegen waard.

Lidmaatschap 18-jarigen

Als je ouders lid zijn van een uitvaartvereniging én je ouders hebben je aangemeld, dan ben je tot je 18e gratis lid van de vereniging. Vanaf je 18e betaal je zelf (of je ouders..) de contributie.

Lidmaatschap op latere leeftijd

Natuurlijk kun je ook lid worden op latere leeftijd. Je hebt dan de keuze uit drie mogelijkheden:

1. Lidmaatschap met volledige ledenkorting. 

Afhankelijk van je leeftijd op het moment dat je lid wordt en de hoogte van de ledenkorting betaal je inleggeld (ook wel genoemd entreegeld, inschrijfgeld, o.i.d.)

2. Lidmaatschap met gedeeltelijke ledenkorting. 

Je betaalt contributie vanaf het moment dat je lid wordt. Bij overlijden wordt een percentage van de ledenkorting verrekend met de kosten van de uitvaart.

3. Lidmaatschap zonder ledenkorting

Voor ouderen/senioren die lid willen worden en die geen aanspraak meer kunnen/willen maken op de ledenkorting, kennen we de zgn. senioren regeling. Wel de voordelen van het lidmaatschap voor een lage contributie maar geen recht op ledenkorting.

Contributie en ledenkorting

De vereniging heeft als gevolg van de fusie haar leden in verband met de verschuldigde contributie - inschrijfgeld alsmede de ledenkorting ingedeeld in 4 categorieën, te weten:

Lid-A: voorheen lid Bitgum 

De contributie bedraagt €27 per jaar. De hoogte van de ledenkorting is €1200,-

Lid-B: voorheen lid Bitgummole

De contributie bedraagt €20 per jaar. De hoogte van de ledenkorting is €750,-

Lid-C: voorheen lid Ingelum

De contributie bedraagt €15 per jaar. De hoogte van de ledenkorting is €525,-

Lid-D: Alle nieuwe leden

Elk nieuw lid wordt automatisch een D lid. De contributie bedraagt €27 per jaar. De hoogte van de ledenkorting is €1.200,-


NIET VERGETEN

Het valt ons op dat leden regelmatig vergeten hun kinderen aan te melden bij onze vereniging. Een kort mailtje naar: ledenadministratie@deferbining.nl met de gegevens  van uw kind is voldoende.

Leden, die buiten het verzorgingsgebied van de vereniging gaan wonen kunnen lid blijven tegen betaling van de jaarlijkse contributie. Ze dienen er wel voor te zorgen, dat de verhuizing tijdig aan de vereniging wordt doorgegeven.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen per het einde van het lopende kalenderjaar en dient voor 30 november per mail verzonden te zijn naar: ledenadministratie@deferbining.nl, onder vermelding van u naam, adres en lidnummer.

Een lid die zijn lidmaatschap heeft opgezegd, kan later weer als lid aangenomen worden tegen betaling van de contributie van de jaren, welke hij/zij geen lid is geweest.

Royement

Een lid, welke bij het afsluiten van een boekjaar de contributie nog niet heeft betaald, kan door de Algemene Ledenvergadering geroyeerd worden als lid. Hij/zij kan geen recht meer doen gelden op de diensten van de vereniging. Bij vertrek naar elders geldt dit eveneens, tenzij men tijdig schriftelijk aan het bestuur te kennen heeft gegeven, lid te willen blijven.